#20000, b. circa 1766

Family: Anna Smidova b. 17 Nov 1769

Citations

  1. Kniha oddanych, sign. Polen 09; 1784-1852; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.247.
  2. Kniha narozenych, sign. Polen 07; 1784-1819; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.248.
  3. Kniha narozenych, sign. Polen 07; 1784-1819; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.249.
  4. Kniha oddanych, sign. Polen 09; 1784-1852; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.179.
  5. Kniha narozenych, sign. Polen 10; Polen 1819-1852; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.158.
  6. Knihy narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Slavikovice 08; 1787-1906; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.9.
  7. Kniha narozenych, sign. Polen 07; 1784-1819; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.257.
  8. Kniha narozenych, sign. Polen 07; 1784-1819; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.259.
  9. Kniha narozenych, sign. Polen 07; 1784-1819; Sbirka matrik, Statni oblastni archiv v Plzni, p.262.