#26, b. 23 July 1981

Family: Krystyna Manhalova

Citations

  1. Interview, Klara Slajsova, Mar. 2000.
  2. Jakub Slajs, "zveme vás na svatbu," e-mail to Josef Slajs, 01/07/2011.
  3. Jakub Slajs, "Barunka," e-mail to Josef Slajs, 15/09/2005.