#874, b. 10 September 1863

Family:

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.103.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.170.