#975

Family: Anna Boskova

Citations

  1. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.
  2. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen.