#1138

Family: Frantisek Cech b. 8 Dec 1897

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p. 312.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.3.
  3. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.312.
  4. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.335.