#1349, b. 28 January 1868

Family: Frantisek Hrebec b. 30 Aug 1862

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.2.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.16.