#1461, b. 1 September 1885

Family: Anna Hola b. 12 Feb 1889

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.27.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.262.
  3. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.278.
  4. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.318.