#1770, b. 17 February 1911

Family: Anna Slaisova b. 25 Nov 1912

Citations

  1. Kniha oddanych, sign. Svihov 24; Svihov 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.271.