#1781

Family 1: ? Zelenka

Family 2: Blazej Legat

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.320.