#1790

Family: Anna Votypkova b. 24 May 1844

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.342.