#1803

Family: Rudolf Hnojsky

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.355.