#2098, b. circa 1997

Family: Ryan D. Lewis

Citations

  1. Jerry Lewis, "Sleis Family," e-mail to Josef Slajs, 23/4/2002.