#2133, b. 26 March 1889, d. 17 May 1889

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Dlazov 12; Dlazov 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.98.
  2. Kniha zemrelych, sign. Dlazov 12; Dolany 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.188.