#2134, b. 4 May 1889, d. 13 April 1890

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Dlazov 12; Dlazov 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.98.
  2. Kniha zemrelych, sign. Dlazov 12; Dolany 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.188.