#2137, b. 15 July 1903, d. 25 July 1903

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Dlazov 12; Dlazov 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.115.
  2. Kniha zemrelych, sign. Dlazov 12; Dolany 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.197.