#3806, b. 1829

Family: Anna Schleissova b. 28 Sep 1838

Citations

  1. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.
  2. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.12.
  3. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.80.
  4. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.50.
  5. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.120.
  6. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.110.
  7. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.134.
  8. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.138.