#3833, b. 1839

Family: Kristof Hruska b. 1837

Citations

  1. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.10.
  2. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.124.
  3. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.38.
  4. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.76.
  5. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.118.