#3868, b. 1840

Family: Marie Schleissova b. 1845

Citations

  1. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.26.
  2. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.136.
  3. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.108.
  4. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.124.
  5. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.174.
  6. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.218.
  7. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.232.
  8. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.274.