#4134, b. 1794, d. 9 March 1876

Family: Anna Schleissova b. 30 May 1802, d. 12 Nov 1881

Citations

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 8; Svihov 1834-1850; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.76.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.79.
  3. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.27.
  4. Kniha oddanych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.30.
  5. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.62.
  6. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.68.
  7. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.72.
  8. Kniha zemrelych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.
  9. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 8; Svihov 1834-1850; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.98.