#4139, b. 1791

Family 1: Rozalie Schleissova b. 20 Jul 1797, d. 21 Dec 1855

Family 2: Katerina Hodanova b. 1810

Citations

 1. Kniha oddanych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.14.
 2. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.20.
 3. Kniha oddanych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.21.
 4. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.169.
 5. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.172.
 6. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.176.
 7. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.40.
 8. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.
 9. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.49.
 10. Kniha oddanych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.11.
 11. Kniha oddanych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.12.