#4173, b. 1831

Family 1: Alzbeta Schleissova b. 20 Nov 1831, d. 10 Oct 1875

Family 2: Anna Hotovcova b. 1844

Citations

  1. Kniha oddanych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.10.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.213.
  3. Kniha oddanych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.42.
  4. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.170.
  5. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.186.
  6. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.199.