#4374, b. 19 July 1854

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.28.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.13.