#4389, b. 22 May 1851, d. 19 February 1853

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.9.