#4392, b. circa 1802

Family: Katerina Schleissova b. c 1801, d. 1 Jul 1850

Citations

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.27.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.51.
  3. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.59.
  4. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.63.
  5. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.72.
  6. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 6; Svihov 1784-1833; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.81.
  7. Kniha zemrelych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.