#4429, b. 16 February 1857, d. 26 May 1859

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.26.