#4432, b. 17 February 1858

Citations

  1. Kniha zemrelych, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.