#750, nar. 16 ledna 1890, zemr. 2 unora 1890

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.173.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.156.