#866, nar. 12 unora 1868, zemr. 1 srpna 1868

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.108.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.146.