#902, nar. 18 srpna 1850, zemr. 22 ledna 1853

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.86.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.139.