#924, nar. 7 unora 1875, zemr. 22 srpna 1875

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.117.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.148.