#935, nar. 9 ledna 1861, zemr. 26 ledna 1861

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.100.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.142.