#1326, nar. 5 ledna 1896, zemr. 25 listopadu 1897

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 17; Vosi 1785-1925; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.93.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 17; Vosi 1785-1925; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.140.