#1449

Rodina: Frantisek Schleiss nar. 23 lis 1885

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.29.