#1914, nar. 9 listopadu 1846

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dolany 06; Dolany 1814-1858; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.76.