#2051, nar. 20 unora 1905, zemr. 6 brezna 1905

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov.