#2057

Rodina: Frantisek Holy nar. 15 dub 1892

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.103.