#2092

Rodina: Sarah Marie Lewis nar. 29 bre 1980

Odkazy:

  1. Jerry Lewis, "Sleis Family," e-mail to Josef Slajs, 23/4/2002.
  2. Jerry Lewis, "Sleis Family," e-mail to Josef Slajs, 23/4/2002.