#2130, nar. 27 listopadu 1880

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dlazov 12; Dlazov 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.83.