#2135, nar. 1 srpna 1892, zemr. 18 srpna 1892

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dlazov 12; Dlazov 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.102.
  2. Kniha zemrelych, sign. Dlazov 12; Dolany 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.190.