#2136

Rodina:

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dlazov 12; Dlazov 1855-1904; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.115.