#3778, nar. 23 listopadu 1882, zemr. 16 unora 1883

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.192.
  2. Kniha zemrelych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.18.