#3886

Rodina: Marketa Schleissova

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.20.
  2. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.56.
  3. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.192.
  4. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.38.
  5. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.140.
  6. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.98.
  7. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.88.
  8. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.110.
  9. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.128.
  10. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.170.