#4847, nar. 1825

Rodina 1: Jan Kusbach nar. o 1808

Rodina 2: Mathaeus Skornicka nar. 1822

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.120.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.96 "7 Nova Pasecnice."
  3. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.66.
  4. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.96.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.146.
  6. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.203.