#2090

Rodina: Jerry Lewis nar. 5 rij 1956

Odkazy:

  1. Jerry Lewis, "Sleis Family," e-mail to Josef Slajs, 06/02/2002.
  2. Jerry Lewis, "Sleis Family," e-mail to Josef Slajs, 23/4/2002.
  3. Jerry Lewis, "Sleis Family," e-mail to Josef Slajs, 23/4/2002.