#2098, nar. okolo r. 1997

Rodina: Ryan D. Lewis

Odkazy:

  1. Jerry Lewis, "Sleis Family," e-mail to Josef Slajs, 23/4/2002.