Subjekt
Matka
Otec
Matej Schleiss
(o __/__/1718 - 19/07/1803)
Vojtech A. Schleiss
(02/02/1775 - 24/05/1832)
Ondrej Schleiss
(23/05/1803 - 06/04/1860)
Dorota Zitkova
(o __/__/1779 - 26/04/1849)
Vaclav Slajs
(23/06/1844 - 20/10/1895)
Hawel Cech
(20/06/1767 - )
Barbora Cechova
(29/10/1805 - 08/05/1862)
Barbora Tumpachova
(09/12/1771 - )
Vaclav Slajs
(06/06/1881 - 16/11/1938)
Bartolomej Hajek
(20/08/1816 - 21/09/1898)
Magdalena Strejcova
(o __/__/1788 - 19/02/1855)
Marie Hajkova
(07/01/1844 - 08/10/1902)
Jakub Cizek
(23/01/1850 - )
Marie Cizkova
(20/08/1820 - )
Josef Slajs
(10/06/1924 - 27/04/1959)
Vaclav Volf
(o __/__/1850 - 06/09/1890)
Marie Volfova
(08/09/1883 - 16/11/1949)
Josef Slajs
(03/05/1947 - )
Jan Solcany
( - o __/__/1930)
Ignac Solcany
(05/02/1902 - 25/04/1971)
? Pastierikova
( - o __/__/1932)
Klara Solcanyova
(04/03/1926 - 13/09/2014)
Johan Herbrik
( - o __/__/1948)
Anna Herbrikova
(21/09/1904 - 06/07/2000)
Rozalie Schwartzova
( - o __/__/1953)
Josef Slajs
(29/12/1968 - )
Vaclav Duchek
(__/__/1805 - )
Jan Duchek
(31/05/1839 - 04/05/1898)
Terezie Jandova
(23/06/1806 - 03/02/1879)
Vaclav Duchek
(29/09/1881 - 14/03/1941)
Josefa Senftova
(28/04/1846 - 23/02/1928)
Vaclav Duchek
(02/12/1911 - 09/04/1985)
Vaclav Bures
(__/__/1748 - 22/02/1794)
Vaclav Bures
(__/__/1769 - )
Martin Bures
(26/01/1806 - )
Marie Janikova
(09/01/1777 - )
Vaclav Bures
(04/10/1835 - )
Marie Senftova
(18/12/1807 - )
Vaclav Bures
(18/11/1859 - 08/10/1919)
Ludmila Havlickova
(21/09/1833 - )
Anna Buresova
(13/02/1884 - 01/10/1960)
Karolina Buresova
(__/__/1862 - )
Venceslava Duchkova
(03/03/1949 - 14/06/2003)
Jan Jarosik
( - p __/__/1925)
Anezka Jarosikova
(18/02/1921 - 14/07/1963)
Anezka Thurnwaldova
(18/04/1882 - 14/04/1962)
Elizabeth S. Shlays
(05/03/2004 - )
Alexey P. Mekhrengin
(__/__/1869 - __/__/1939)
Mikhail A. Mekhrengin
(__/__/1910 - __/__/1975)
Varvara Varakina
( - __/__/1926)
Alexey M. Mekhrengin
(25/07/1946 - )
Nina M. Kottsova
(__/__/1910 - __/__/1985)
Olga A. Mekhrengina
(18/11/1977 - )
Ivan P. Shumsky
(__/__/1901 - __/__/1958)
Nikolay I. Shumsky
(06/02/1926 - 18/09/2017)
Anna S. Bobrovitskaya
( - __/__/1981)
Nadezhda N. Shumskaya
(18/08/1951 - )
Antonina L. Karakuleva
(07/12/1923 - 24/06/2015)