Subjekt
Dcera
Syn
Manžel(ka)
Dorota Schleissova
(01/01/1819 - )
Anna Schleissova
(14/02/1820 - )
Matej Schleiss
(14/03/1821 - 21/06/1902)
Dorota Simeckova
(27/09/1823 - 07/03/1891)
Jan N. Schleiss
(06/01/1851 - 24/12/1909)
Anna Preislerova
(16/02/1852 - 07/10/1893)
Viktoria Sleisova
(24/11/1878 - )
Matej Knizek
(23/02/1875 - )
Frantisek Knizek
(03/01/1901 - )
Marie F. Knizkova
(06/07/1902 - 19/12/1902)
Vaclav M. Knizek
(23/10/1903 - )
Irenka Knizkova
(27/01/1933 - 18/04/1981)
Pavel Slavkovsky
(06/08/1968 - )
Tomas Slavkovsky
(18/03/1987 - )
Katerina Slavkovska
(26/05/2004 - )
Irena Slavkovska
(17/08/1968 - )
Jan Slavkovsky
(29/11/1969 - )
Milan Slavkovsky
(30/04/1973 - )
Frantiska Knizkova
(10/05/1905 - )
Josef Baar
(08/09/1894 - )
Terezie L. Schleissova
(14/11/1883 - )
Anna M. Schleissova
(28/10/1886 - )
Frantisek Sleis
(05/05/1907 - 05/05/1907)
Frantisek Jechort
(17/02/1911 - )
Anna Slaisova
(25/11/1912 - )
Marie Schleissova
(11/06/1890 - )
Jan Toman
(22/10/1886 - )
Frantiska Kvetonova
(25/08/1864 - )
Anna Schleissova
(22/05/1852 - )
Margaretha Schleissova
(28/05/1853 - )
Frantiska Schleissova
(19/06/1855 - )
Mathias Schleiss
(09/02/1857 - 11/05/1858)
Josef Schleiss
(19/03/1859 - 03/07/1859)
Dorota Schleissova
(29/10/1822 - )
Vaclav Schleiss
(18/10/1824 - )