Subjekt
Dcera
Syn
Manžel(ka)
Vavrinec Schleiss
(o __/__/1761 - 17/02/1847)
Anna ?
(o __/__/1763 - 22/03/1833)
Anna Schleissova
(o __/__/1788 - )
Jakub Blahnik
(o __/__/1786 - 28/10/1861)
Anna Blahnikova
(o __/__/1815 - )
Jiri Mraz
(o __/__/1807 - 08/09/1881)
Eva Mrazova
(30/11/1836 - )
Jan Mares
(o __/__/1831 - )
Marie Mrazova
(27/03/1839 - )
Jakub Mraz
(14/08/1846 - )
Vaclav Mraz
(20/12/1873 - )
Frantisek Mraz
(08/04/1878 - )
Marie Kadlecova
(03/10/1883 - )
Marie Mrazova
(05/03/1882 - )
Anna Mrazova
(31/03/1849 - )
Vaclav Mraz
(15/01/1852 - )
Alzbeta Schleissova
(02/02/1790 - 16/03/1855)
Josef Kacerovsky
(22/02/1788 - 21/12/1840)
Frantisek Kacerovsky
(25/04/1818 - )
Marie Ruzkova
(o __/__/1821 - )
Jan Kacerovsky
(07/09/1881 - )
Barbora Kacerovska
(30/05/1856 - )
Alzbeta Kacerovska
(15/03/1862 - )
Alzbeta Kacerovska
(07/09/1819 - 01/05/1833)
Katerina Kacerovska
(06/06/1821 - )
Martin Shittera
(o __/__/1815 - )
Marie Kacerovska
(24/03/1823 - 03/03/1884)
Marie Kacerovska
(29/12/1856 - 23/02/1857)
Frantisek Schleiss
(07/12/1822 - )
Martin Schleiss
(15/10/1858 - )
Marie Schleissova
(31/07/1862 - )
Anna Kacerovska
(11/05/1825 - )
Marie Kacerovska
(25/12/1849 - 10/01/1850)
Anna Kacerovska
(25/12/1849 - 10/01/1850)
Josef Grössl
(o __/__/1818 - 30/10/1871)
Anna Grösslova
(29/12/1853 - 11/01/1854)
Frrantisek Grössl
(20/12/1858 - )
Alzbeta Grösslova
(29/10/1881 - 25/11/1881)
Josef Grössl
(12/01/1862 - )
Marie Hyncikova
(21/01/1858 - )
Anna Grösslova
(23/03/1865 - 20/01/1876)
Rozalie Kacerovska
(05/07/1827 - )
Jan Kuba
(o __/__/1825 - 07/02/1872)
? Kuba
(15/03/1852 - )
Dorota Kubova
(13/09/1853 - )
Josef Votruba
(12/03/1852 - )
Marie Votrubova
(01/01/1884 - 22/04/1884)
Josef Votruba
(08/05/1885 - 18/03/1886)
Marketa Votrubova
(12/07/1886 - 20/12/1909)
Josef Tomayer
(15/12/1883 - )
Rozalie Votrubova
(23/06/1889 - 18/02/1900)
Josefa Votrubova
(01/05/1891 - 11/10/1891)
Anna Votrubova
(23/09/1892 - 24/02/1893)
Frantiska Votrubova
(15/02/1894 - )
Marie Votrubova
(28/06/1896 - 17/07/1898)
Albert Kuba
(03/07/1856 - )
Vaclav Kuba
(25/12/1858 - )
Josefa Kubova
(06/06/1862 - )
Marie Kubova
(10/07/1864 - )
Marketa Votrubova
(10/01/1893 - )
Frantisek Votruba
(03/01/1895 - )
Marie Votrubova
(19/04/1897 - 11/07/1967)
Anna Votrubova
(24/02/1899 - )
Frantiska Votrubova
(24/04/1901 - )
Ruzena Votrubova
(07/06/1904 - )
Josef Kuba
(21/09/1867 - 22/01/1869)
Anna Kubova
(21/12/1867 - )
Barbora Kacerovska
(27/06/1829 - )
Mathias Kohout
(o __/__/1830 - )
Anna Kohoutova
(11/06/1853 - )
Jindrich Kohout
(13/11/1855 - )
Mathaus Kohout
(29/10/1860 - 18/11/1862)
Josef Kohout
(11/03/1863 - )
Frantisek Kohout
(22/10/1865 - )
Karel Kohout
(05/07/1869 - 01/04/1874)
Frantisek Schleiss
(16/05/1792 - 24/04/1874)
Alzbeta Kacerovska
(o __/__/1797 - 03/02/1848)
Alzbeta Schleissova
(06/12/1818 - )
Josef Schleiss
(19/03/1820 - )
Barbora Vaclavovicova
(o __/10/1826 - 05/01/1879)
Margaretha Schleissova
(29/01/1855 - 02/05/1855)
Vavrinec Schleiss
(01/05/1856 - 29/06/1856)
Marie Schleissova
(01/11/1857 - )
Alois Bretl
(o __/__/1852 - )
Margaretha Schleissova
(13/01/1861 - )
Ondrej Schleiss
(01/12/1864 - )
Rozalie Schleissova
(21/09/1822 - )
Jan Mrazek
(o __/__/1823 - )
Katerina Blahnikova
(22/01/1859 - )
Josef Mrazek
(06/02/1880 - 19/06/1880)
Frantisek Mrazek
(10/07/1881 - )
Josef Mrazek
(23/08/1883 - )
Anna Schleissova
(30/10/1825 - )
Mathias Forejt
(o __/__/1823 - )
Rozalie Forejtova
(16/01/1853 - )
Vaclav Koutnik
(o __/__/1848 - )
Marie Forejtova
(07/11/1855 - )
Jan Forejt
(18/03/1858 - )
Vaclav Forejt
(25/09/1860 - )
Josef Forejt
(28/02/1863 - )
Anna Forejtova
(17/02/1870 - )
Marie Schleissova
(02/12/1828 - )
Dorota Schleissova
(07/10/1831 - )
Frantisek Halama
(o __/__/1826 - )
Frantisek Schleiss
(04/10/1834 - )
Anna Svabova
(15/02/1841 - )
Frantisek Schleiss
(07/05/1865 - 17/06/1865)
Martin Schleiss
(14/07/1866 - 30/07/1866)
Marie Schleissova
(21/07/1867 - 31/12/1941)
Emilie Fricova
(16/11/1889 - )
Josef Schleiss
(24/12/1868 - )
Barbora Pavlikova
(23/10/1872 - )
Barbora Schleissova
(30/03/1894 - )
Matej Schleiss
(23/05/1896 - )
Anna Schleissova
(13/04/1871 - 30/04/1871)
Frantisek Schleiss
(01/03/1872 - 08/10/1872)
Frantisek Schleiss
(16/09/1873 - 16/10/1873)
Anna Schleissova
(31/08/1874 - 31/10/1874)
Frantisek Schleiss
(28/10/1875 - )
Antonin Schleiss
(29/11/1877 - )
Anna Blahnikova
(12/02/1883 - 20/03/1929)
Barbora Schleissova
(02/03/1837 - )
Petr Stauber
(o __/__/1847 - )
Frantiska Schleissova
(22/09/1840 - 13/12/1841)
Vaclav Schleiss
(11/05/1843 - 31/05/1863)
Alzbeta Hutova
(o __/__/1809 - 28/12/1876)
Marie Schleissova
(10/07/1853 - 22/07/1853)
Katerina Schleissova
(11/10/1795 - )
Adam Schleiss
(22/11/1797 - 21/02/1800)
Marie Schleissova
(05/05/1800 - )
Katerina Schleissova
(05/05/1800 - 07/04/1870)
Vaclav Kacerovsky
(29/07/1801 - )
Jiri Kacerovsky
(29/08/1821 - )
Monika Fabianova
(o __/__/1822 - )
Alzbeta Kacerovska
(13/02/1824 - )
Jiri Pisarik
(o __/__/1824 - )
Rozalie Kacerovska
(13/10/1826 - )
Josef Kacerovsky
(21/02/1853 - )
Alzbeta Hollerova
(o __/__/1855 - )
Barbora Kacerovska
(18/03/1829 - )
Rozalie Kacerovska
(03/04/1852 - 09/04/1852)
Adam Kacerovsky
(23/09/1831 - )
Eva Kacerovska
(23/09/1831 - )
Josef Kacerovsky
(08/11/1832 - )
Anna Hamatova
(o __/__/1834 - )
Vaclav Kacerovsky
(28/04/1835 - )
Anna Kacerovska
(16/08/1860 - )
Anna Kacerovska
(10/10/1837 - )
Marie Kacerovska
(09/12/1842 - )
Adam Schleiss
(25/12/1802 - 14/08/1804)
Barbora Schleissova
(30/11/1805 - 03/04/1809)
Marie Schleissova
(o __/__/1806 - )
Adam Grössl
(o __/__/1804 - )
Prokop Grössl
(11/08/1827 - 12/01/1828)
Frantisek Grössl
(02/05/1829 - )
Katerina Rudolfova
(30/09/1832 - 01/05/1905)
Josef Grössl
(21/11/1853 - 25/07/1902)
Marie Smejkalova
(19/12/1857 - 09/05/1893)
Jiri Grössl
(12/07/1879 - 30/03/1880)
Frantisek Grössl
(02/10/1881 - 19/10/1881)
Tereza Grösslova
(13/10/1882 - )
Matej Grössl
(09/11/1885 - 23/03/1888)
Alzbeta Grösslova
(17/04/1888 - )
Josef Grössl
(16/10/1890 - )
? Grösslova
(02/05/1893 - )
? Grösslova
(05/02/1895 - )
Josefa Grösslova
(10/06/1896 - )
Vaclav Grössl
(11/02/1899 - 09/12/1960)
Marie Grösslova
(10/06/1901 - 15/07/1901)
Alzbeta Grösslova
(24/03/1856 - )
Matej Cerny
(02/09/1850 - )
Barbora Cerna
(27/09/1886 - 22/02/1887)
Marie Cerna
(12/05/1888 - )
Marie Cerna
(20/07/1909 - )
Vaclav Grössl
(15/07/1858 - )
Anna Grösslova
(13/06/1860 - 30/07/1860)
Frantisek Grössl
(13/09/1861 - )
Anna Plankova
(23/09/1863 - )
Jan Grössl
(05/01/1887 - )
Josefa Grösslova
(16/11/1888 - 18/09/1889)
Frantisek Grössl
(10/06/1890 - 10/11/1891)
Josefa Grösslova
(01/12/1891 - )
Anna Grösslova
(07/04/1893 - 23/04/1893)
Frantisek Grössl
(04/04/1894 - )
Jiri Grössl
(03/12/1896 - 13/12/1896)
Anna Grösslova
(18/01/1898 - )
Josef Grössl
(23/12/1899 - )
Marie Grösslova
(25/01/1901 - 03/02/1901)
Bohumila Grösslova
(26/09/1902 - )
Vaclav Grössl
(08/06/1904 - 02/03/1905)
Martin Grössl
(24/05/1864 - )
Marketa Kadlecova
(30/12/1871 - )
Marie Grösslova
(21/02/1891 - )
Jakub Grössl
(25/02/1893 - )
Alzbeta Grösslova
(18/11/1895 - )
Josef Grössl
(22/03/1898 - )
Marketa Grösslova
(05/07/1900 - )
Frantisek Grössl
(27/01/1903 - )
Martin Grössl
(17/11/1905 - )
Vaclav Grössl
(10/04/1908 - )
Katerina Grösslova
(19/09/1910 - )
Mathias Grössl
(26/09/1866 - )
Jan Grössl
(22/05/1869 - )
Tereza Imsseilova
(16/02/1873 - )
Anna Grösslova
(04/09/1895 - )
Tereza Grösslova
(09/04/1897 - )
Katerina Grösslova
(22/08/1898 - )
? Grösslova
(01/12/1900 - )
Tomas Grössl
(08/02/1903 - 09/02/1903)
Marie Grösslova
(15/10/1904 - )
Jan Grössl
(08/04/1910 - )
Marie Grösslova
(22/09/1870 - 28/08/1871)
Petr Grössl
(23/06/1872 - 26/05/1873)
Jakub Grössl
(21/07/1875 - 12/08/1875)
Prokop Grössl
(12/02/1832 - 29/04/1833)
Katerina Grösslova
(11/05/1834 - 10/06/1875)
Frantisek Bauman
(o __/__/1833 - )
Anna Baumanova
(28/05/1863 - 02/06/1863)
Frantisek Bauman
(28/05/1863 - 01/06/1863)
Josef Bauman
(24/02/1866 - )
Anna Grösslova
(13/08/1865 - )
Marie Baumanova
(08/08/1905 - )
Vaclav Bauman
(10/07/1910 - 14/07/1910)
Frantisek Bauman
(18/09/1868 - 25/02/1869)
Frantisek Bauman
(25/03/1870 - 29/03/1870)
Anna Baumanova
(14/03/1872 - 07/04/1954)
Matej Stradal
(o __/__/1860 - )
Frantisek Stradal
(15/11/1894 - )
Anna Stradalova
(03/07/1896 - )
Matej Stradal
(21/10/1898 - )
Vaclav Stradal
(03/04/1900 - 21/09/1900)
Marie Stradalova
(18/12/1901 - )
Libuse Stradalova
(01/10/1908 - )
Prokop Grössl
(12/12/1836 - 18/12/1836)
Anna Grösslova
(22/04/1838 - )
Jan Kolbek
(o __/__/1841 - )
Katerina Kolbekova
(27/08/1861 - 01/09/1861)
Anna Kolbekova
(16/10/1862 - 22/09/1866)
Jan Kolbek
(22/05/1864 - 11/12/1864)
Josef Kolbek
(13/11/1865 - 19/11/1865)
Frantisek Kolbek
(24/04/1869 - 24/05/1882)
Marie Kolbekova
(05/04/1871 - )
Jan Kolbek
(05/03/1873 - )
Vaclav Schleiss
(29/04/1808 - 18/03/1809)
Wolfgang Schleiss
(26/04/1810 - )
Marie Kohoutova
(25/04/1810 - )
Wolfgang Schleiss
(29/05/1835 - )
Josef Schleiss
(16/07/1837 - 23/06/1838)
Josef Schleiss
(26/11/1839 - )
Anna Blahnikova
(o __/__/1854 - )
Katerina Schleissova
(17/04/1842 - )
Jakub Schleiss
(26/07/1844 - )
Josef Slajs
(23/05/1882 - )
Marie Svacinova
(16/12/1880 - 13/10/1918)
Anna Peroutkova
(06/09/1889 - )
Josefa Schleissova
(15/06/1847 - )
Martin Schleiss
(04/10/1849 - )
Marie Krasnicka
(o __/__/1855 - )
Marie Schleissova
(21/03/1852 - 27/04/1852)
Marie Schleissova
(19/07/1854 - )