Subjekt
Dcera
Syn
Manžel(ka)
Vaclav Slais
(o __/__/1848 - 06/10/1865)
Anna Slaisova
(o __/__/1855 - )
Frantisek Baumer
(o __/__/1853 - )
Karel Baumer
(15/07/1903 - 25/07/1903)
Cecilie Baumerova
(27/11/1880 - )
Marie Baumerova
(09/06/1883 - )
Ondrej Baumer
(10/06/1887 - 14/01/1890)
Anna Baumerova
(04/05/1889 - 13/04/1890)
Anastazie Baumerova
(01/08/1892 - 18/08/1892)
Barbora Slaisova
(07/12/1865 - )
Berta Slaisova
(26/03/1889 - 17/05/1889)
Karel Louzek
(02/11/1890 - )
Anna Sucha
(03/01/1893 - )
Karel Louzek
(11/09/1911 - )
Marie Louzkova
(11/01/1919 - )
Frantisek I. Louzek
(20/12/1920 - 23/06/1928)
Anna Louzkova
(04/09/1922 - )
Ruzena Louzkova
(24/01/1925 - 18/04/1925)
Ignac Louzek
(02/07/1892 - 18/10/1894)
Rudolf Louzek
(16/04/1894 - 02/09/1894)