Subjekt
Dcera
Syn
Manžel(ka)
Vit Schleiss
(o __/__/1721 - 06/03/1791)
Anna Schleissova
(o __/__/1762 - 30/08/1797)
Jan Schleiss
(05/03/1783 - 07/04/1783)
Eva Schleissova
(17/04/1784 - 10/05/1784)
Katerina Schleissova
(09/01/1786 - 22/04/1828)
Mathias Schleiss
(29/11/1784 - 30/01/1847)
Maxmilian Schleiss
(21/06/1804 - 12/07/1804)
Jan Schleiss
(21/07/1805 - 12/08/1805)
Josef Schleiss
(06/08/1806 - 27/08/1806)
Alzbeta Schleissova
(15/10/1807 - )
Adam Dufek
(__/__/1806 - )
Mathias Dufek
(08/01/1827 - )
Anna Hojdova
(o __/__/1827 - )
Marie Dufkova
(12/03/1853 - )
Vaclav Dufek
(17/11/1857 - 12/05/1868)
Anna Dufkova
(17/01/1864 - 22/12/1864)
Marie Dufkova
(05/03/1830 - )
Ondrej Nechoddomu
(30/07/1817 - 03/04/1872)
Marie Nechoddomu
(18/07/1849 - )
Simon Kralovec
(27/03/1839 - )
Matej Kralovec
(23/08/1873 - 06/09/1873)
Marketa Kralovcova
(15/05/1875 - )
Vaclav Kralovec
(28/03/1883 - 26/10/1883)
Vaclav Kralovec
(30/05/1885 - )
Josef Kralovec
(26/06/1888 - )
Jakub Kralovec
(12/05/1891 - 13/06/1891)
Jan Nechoddomu
(26/11/1852 - 09/01/1853)
Anna Nechoddomu
(20/02/1856 - 01/03/1856)
Ondrej Nechoddomu
(11/03/1857 - )
Dorota Pecakova
(26/01/1862 - )
Ondrej Nechoddomu
(26/11/1887 - )
Marie Nechoddomu
(14/12/1890 - )
Anna Nechoddomu
(22/03/1861 - )
Jan Schweinar
(02/12/1854 - )
Vaclav Schweinar
(03/03/1884 - )
Marketa Schweinarova
(26/07/1886 - )
Jan Schweinar
(12/01/1889 - 14/04/1891)
Marie Schweinarova
(10/09/1891 - )
Barbora Schweinarova
(29/05/1895 - )
Frantiska Schweinarova
(16/12/1898 - )
Marketa Schweinarova
(10/08/1901 - )
Jan K. Schweinar
(29/09/1904 - 09/10/1904)
Marketa Nechoddomu
(21/12/1869 - )
Katerina Dufkova
(24/11/1832 - )
Jan Kralovec
(16/05/1815 - )
Katerina Kralovcova
(06/03/1852 - )
Jan Ledvina
(15/12/1843 - )
Marketa Ledvinova
(15/07/1887 - 24/01/1888)
Vaclav Ledvina
(23/09/1891 - )
Jan Kralovec
(03/11/1853 - )
Margaretha Schleissova
(21/07/1853 - )
Josef Kralovec
(17/02/1884 - )
Vaclav Kralovec
(02/02/1887 - )
Marie Kustova
(20/05/1892 - )
Emanuel Kralovec
(25/12/1889 - )
Marketa Kralovcova
(03/01/1894 - )
Marie Kralovcova
(10/01/1897 - )
Marie Kralovcova
(12/12/1855 - )
Petr Kust
(30/06/1883 - )
? Kust
(20/01/1887 - 20/01/1887)
Dorota Kustova
(09/04/1888 - )
Matej Kust
(27/08/1890 - 30/08/1890)
Matej Kust
(13/05/1892 - 13/05/1892)
Josef Kralovec
(27/11/1857 - 13/10/1860)
Vit Kralovec
(25/01/1860 - 09/10/1860)
Anna Kralovcova
(08/08/1861 - 30/05/1889)
Josef Sladky
(21/04/1854 - )
Josef Sladky
(30/08/1883 - 08/11/1888)
Anna Sladka
(21/01/1887 - )
Josef Sladky
(01/01/1889 - )
Vit Kralovec
(30/10/1865 - 19/03/1866)
Barbara Kralovcova
(05/08/1867 - )
Josef Sladky
(21/04/1854 - )
Marketa Sladka
(10/06/1890 - )
Marie Sladka
(21/11/1891 - 14/09/1892)
Vaclav Dufek
(24/11/1834 - )
Marie Jirovcova
(05/12/1840 - )
Margaretha Dufkova
(10/07/1864 - )
Jan K. Blazek
(12/12/1884 - )
Katerina Dufkova
(26/11/1866 - 29/04/1877)
Anna Dufkova
(31/07/1869 - )
Simon Dufek
(01/07/1873 - 20/07/1873)
Simon Dufek
(23/05/1875 - 28/05/1875)
Magdalena Dufkova
(08/06/1837 - )
Jiri Kralovec
(__/__/1810 - )
Anna Kralovcova
(19/10/1859 - )
Michal Beck
(03/10/1856 - )
Anna Beckova
(08/07/1886 - )
Josef Beck
(26/01/1888 - )
Marketa Beckova
(13/08/1890 - )
Marie Kralovcova
(27/05/1863 - 07/07/1863)
Vaclav Kralovec
(27/09/1864 - 17/10/1864)
Jiri Kralovec
(11/04/1874 - 30/04/1874)
Anna Dufkova
(13/01/1840 - )
Mathias Cerny
(05/01/1836 - )
Anna Cerna
(10/07/1864 - )
Frantisek Beck
(16/05/1867 - )
Katerina Cerna
(06/08/1867 - )
Jakub Jilek
(20/05/1862 - )
Frantisek Jilek
(05/03/1891 - )
Anna Jilkova
(16/11/1892 - )
Marie Cerna
(06/08/1867 - 28/08/1867)
Marie Cerna
(15/11/1869 - )
Karel Majer
(09/03/1864 - )
Matej Cerny
(25/02/1872 - )
Simon Cerny
(05/04/1874 - 29/05/1875)
Anton Dufek
(18/06/1842 - )
Jan K. Dufek
(24/01/1870 - )
Marie A. Kulhankova
(13/09/1873 - )
Karel Dufek
(07/07/1872 - )
Adam Dufek
(13/01/1846 - )
Margaretha Kustova
(16/09/1847 - )
Anna Dufkova
(02/01/1869 - )
Katerina Dufkova
(13/01/1874 - )
Josef Vit
(07/08/1866 - )
Jakub Vit
(02/11/1902 - )
Josef Vit
(06/07/1905 - )
Marketa Hanova
(24/10/1906 - )
Marketa Dufkova
(11/02/1883 - )
Simon Dufek
(03/10/1849 - )
Josef J. K. Dufek
(18/03/1874 - )
Antonin Dufek
(28/04/1882 - )
Barbora Duffkova
(21/12/1883 - )
Jiri Duffek
(31/03/1886 - )
Jakub Duffek
(01/05/1888 - )
Vaclav Duffek
(01/04/1890 - )
Tomas Duffek
(05/12/1891 - )
Margaretha Duffkova
(12/01/1853 - )
Vaclav Cerny
(23/08/1853 - )
Vaclav Schleiss
(16/06/1810 - 11/08/1810)
Marie Schleissova
(06/07/1812 - )
Jan Bilek
(o __/__/1811 - )
Marie Bilkova
(14/02/1834 - )
Anna Bilkova
(10/02/1838 - 01/03/1838)
Vaclav Bilek
(16/04/1839 - )
Augustin Bilek
(10/11/1842 - )
Katerina Schleissova
(18/03/1815 - )
Filip Nechoddomu
(18/09/1801 - )
Jan Nechoddomu
(16/12/1834 - )
Dorota Nova
(__/__/1839 - )
Marie Nechoddomu
(15/09/1861 - 27/09/1861)
Marie Nechoddomu
(03/03/1864 - 06/03/1864)
Anna Nechoddomu
(24/02/1865 - )
Jiri Nemec
(08/12/1854 - )
Katerina Nemcova
(15/06/1887 - )
Anna Nemcova
(03/04/1890 - 21/04/1890)
Matej Nemec
(27/11/1891 - )
Elisabetha Nechoddomu
(18/08/1867 - )
Antonin Nemec
(07/07/1865 - )
Marie Nechoddomu
(28/01/1870 - )
Anna Hruskova
(__/__/1852 - )
Marketa Nechoddomu
(10/05/1876 - 16/05/1876)
Jiri Nechoddomu
(16/11/1886 - )
Alzbeta Nechoddomu
(28/06/1837 - 25/04/1842)
Mathias Nechoddomu
(23/12/1839 - )
Marie Weberova
(30/12/1843 - )
Frantisek Nechoddomu
(20/11/1870 - )
Katerina Nechoddomu
(15/07/1875 - 09/03/1876)
Marie Nechoddomu
(25/06/1842 - 23/07/1848)
Katerina Nechoddomu
(13/03/1845 - )
Filip Nechoddomu
(26/01/1848 - )
Katerina Nechoddomu
(13/10/1849 - )
Jiri Krystof
(23/09/1849 - )
Marie Krystofova
(27/02/1871 - )
Katerina Krystofova
(26/03/1873 - )
Josef Nechoddomu
(04/08/1850 - )
Hyppolit Nechoddomu
(15/11/1853 - )
Heinrich Skarda
(__/__/1812 - )
Anna Schleissova
(28/01/1818 - 05/08/1821)
Vaclav Schleiss
(27/09/1820 - )
Marketa Ledvinova
(o __/__/1823 - 02/03/1872)
Magdalena Schleissova
(25/02/1844 - 23/10/1845)
Katerina Schleissova
(19/04/1846 - )
Jan Kamen
(__/__/1841 - )
Bedrich Schleiss
(29/01/1849 - )
Anna Schleissova
(09/06/1852 - )
Jakub Schleiss
(14/02/1855 - )
Katerina Konasova
(20/03/1859 - )
Bedrich A. Schleiss
(21/02/1882 - )
Jakub Schleiss
(14/06/1884 - )
Anna Soukupova
(30/06/1893 - )
Jiri Schleiss
(14/07/1922 - 16/04/1993)
Marie Kralovcova
(26/09/1925 - )
Jiri Slajs
(__/__/1948 - )
Marie Schleissova
(__/__/1950 - )
Josef Schleiss
(__/__/1955 - )
Vaclav Schleiss
(20/02/1889 - )
Josef Schleiss
(08/07/1891 - )
Jiri Schleiss
(15/10/1894 - )
Marie Schleissova
(30/01/1860 - 31/01/1881)
Katerina Jirovcova
(o 24/04/1824 - )
Mathias Schleiss
(13/06/1825 - 18/07/1825)
Jan B. Schleiss
(16/09/1826 - )
Johanna Tuckova
(__/__/1827 - )
Margaretha Schleissova
(01/06/1866 - )
Marie Schleissova
(25/01/1868 - )
Marie Schleissova
(08/01/1790 - )
Marie Schleissova
(o __/__/1791 - 06/02/1805)
Jiri Schleiss
(16/03/1792 - 18/07/1792)
Jan Schleiss
(07/06/1793 - 30/10/1798)
Jiri Schleiss
(16/08/1797 - )
Filip Schleiss
(o __/__/1760 - 09/06/1819)
Jan Schleiss
(21/04/1781 - 14/01/1817)
Anna Larvova
(o __/__/1785 - 24/01/1848)
Jan Schleiss
(17/12/1805 - )
Jiri Schleiss
(08/02/1808 - 19/03/1810)
Marie Schleissova
(03/11/1810 - )
Jiri Schleiss
(13/07/1832 - 26/09/1837)
Jiri Weininger
(o __/__/1807 - )
Barbora Weiningerova
(o __/__/1842 - )
Jakub Matejovic
(o __/__/1841 - )
Martin Matejovic
(13/02/1873 - 26/02/1873)
Vaclav Hynek
(01/11/1849 - 22/08/1851)
Jiri Schleiss
(06/06/1814 - 17/11/1850)
Josef Schleiss
(26/03/1817 - 08/02/1819)
Dorota Schleissova
(20/12/1783 - )
Michal Bures
(o __/__/1766 - )
Tomas Schleiss
(09/11/1786 - )
Katerina Svetlikova
(o __/__/1793 - )
Mathaus Schleiss
(20/02/1820 - 22/02/1820)
Mathias Schleiss
(04/02/1821 - 11/03/1825)
E Schleissova
(01/10/1789 - )
? Schleiss
(29/03/1792 - )
Jakub Schleiss
(07/01/1796 - 20/11/1865)
Dorota Seidlova
(o __/__/1795 - 14/03/1865)
Jakub Schleiss
(16/11/1817 - 25/11/1817)
Katerina Schleissova
(11/04/1819 - )
Jakub Schleiss
(30/10/1820 - 11/11/1820)
Josef Schleiss
(14/11/1821 - 18/11/1821)
Jakub Schleiss
(13/10/1822 - 25/10/1822)
Katerina Schleissova
(25/04/1824 - )
Margaretha Schleissova
(21/07/1825 - )
Josef Schleiss
(14/09/1826 - 30/09/1826)
Jakub Schleiss
(10/07/1828 - 12/08/1828)
Adam Schleiss
(08/03/1830 - 08/03/1830)
Barbora Schleissova
(16/04/1831 - 18/03/1833)
Dorota Schleissova
(03/04/1834 - )
Josef Posel
(o __/__/1829 - )
Dorota Poslova
(25/10/1851 - )
Marie Poslova
(03/07/1853 - )
Marketa Poslova
(06/11/1855 - )
Josef Posel
(13/01/1858 - )
Magdalena Poslova
(10/05/1860 - )
Vaclav Posel
(11/04/1862 - 18/04/1862)
Jakub Posel
(03/04/1863 - 09/04/1863)
Jan Posel
(16/05/1864 - )
Katerina Schleissova
(08/11/1836 - 09/11/1836)
Jan Schleiss
(02/03/1838 - 16/05/1868)
Marie Kronfova
(o __/__/1838 - )
Jan Schleiss
(11/08/1860 - 07/09/1860)
Magdalena Schleissova
(26/05/1864 - )
Vaclav Sedlacek
(16/01/1861 - )
Filip Schleiss
(12/03/1799 - 30/10/1860)
Dorota Krausova
(o __/__/1801 - 20/10/1881)
Margaretha Schleissova
(23/08/1821 - 16/02/1899)
Jan Blahnik
(o __/__/1823 - 14/10/1895)
Marie Blahnikova
(09/03/1844 - 20/03/1844)
Jakub Blahnik
(04/06/1845 - )
Frantisek Blahnik
(09/05/1874 - )
Jakub Blahnik
(25/12/1876 - 05/05/1877)
Antonin Blahnik
(13/06/1879 - )
Vaclav Blahnik
(30/01/1847 - )
Marketa Koutnikova
(05/01/1854 - 30/11/1910)
Margaretha Blahnikova
(12/07/1875 - 13/08/1875)
Vaclav Blahnik
(30/03/1877 - 06/12/1877)
Barbora Blahnikova
(04/02/1879 - 01/03/1880)
Josef Blahnik
(11/02/1881 - 13/02/1882)
Anna Blahnikova
(12/02/1883 - 20/03/1929)
Antonin Schleiss
(29/11/1877 - )
Frantisek Blahnik
(24/05/1885 - 05/03/1886)
Barbora Blahnikova
(27/03/1887 - 19/11/1887)
Marie Blahnikova
(02/01/1890 - 04/11/1890)
Vaclav Blahnik
(10/03/1893 - )
Frantisek Blahnik
(02/02/1897 - )
Frantisek Blahnik
(15/03/1849 - 17/05/1849)
Frantisek Blahnik
(12/09/1850 - )
Anna Blahnikova
(12/11/1852 - )
Jan Blahnik
(20/09/1856 - 22/09/1856)
Marie Blahnikova
(13/02/1858 - 13/04/1858)
Josef Blahnik
(14/09/1862 - )
Mathias Schleiss
(11/12/1823 - 20/10/1880)
Vaclav Schleiss
(28/09/1826 - )
Marie Haladova
(o __/__/1836 - )
Anna Schleissova
(26/01/1864 - )
Marie Schleissova
(06/09/1866 - 04/05/1869)
Magdalena Schleissova
(18/08/1831 - 31/10/1902)
Josef Larva
(o __/__/1831 - 30/06/1877)
Mathias Larva
(21/03/1858 - 17/04/1858)
Josef Larva
(28/04/1859 - )
Marie Pavlikova
(10/01/1865 - 26/12/1898)
Katerina Larvova
(09/11/1885 - )
Jiri Bitel
(25/03/1877 - )
Marie Larvova
(20/12/1887 - )
Vaclav Tichacek
(06/10/1885 - )
Jan Larva
(18/04/1890 - 05/01/1891)
Josef Larva
(22/11/1891 - 22/12/1891)
Barbora Larvova
(31/10/1892 - 05/07/1893)
Josef Larva
(22/04/1894 - )
Vaclav Larva
(31/07/1896 - )
Barbora Kuplikova
(11/09/1859 - )
Jan Larva
(07/08/1901 - 14/10/1901)
? Larva
(19/11/1902 - )
Karel Larva
(13/08/1904 - )
Marie Larvova
(06/07/1861 - 02/06/1862)
Jakub Larva
(24/07/1863 - 15/02/1864)
Anna Larvova
(16/02/1865 - 20/02/1865)
Frantisek Larva
(08/06/1867 - 16/06/1868)
Marie Schleissova
(31/05/1834 - 06/04/1910)
Jakub Schleiss
(24/02/1837 - 10/08/1837)
Josef Schleiss
(25/07/1838 - )
Anna Markova
(18/09/1835 - 21/08/1906)
Josef Schleiss
(22/11/1862 - )
Frantisek Schleiss
(14/10/1864 - )
Vaclav Schleiss
(02/01/1867 - 08/01/1867)
Vaclav Schleiss
(22/12/1867 - 16/06/1868)
Margaretha Schleissova
(18/06/1869 - 10/11/1869)
Vaclav Schleiss
(18/09/1870 - 06/01/1953)
Terezie Markova
(28/06/1880 - 18/10/1901)
Frantisek Schleiss
(15/10/1901 - 28/10/1901)
Anna Kadlecova
(18/04/1879 - )
Frantisek Sleiss
(22/04/1903 - 11/06/1904)
Marie Sleissova
(19/03/1905 - )
Anna Sleissova
(05/11/1906 - )
Jakub Schleiss
(27/01/1873 - )
Jiri Schleiss
(17/03/1875 - )
Antonin Schleiss
(01/05/1877 - )
Anna Schleissova
(29/08/1879 - )
Martin Schleiss
(14/11/1882 - 09/04/1884)
Katerina Schleissova
(08/08/1841 - )
Karel Mikovec
(o __/__/1825 - )
Katerina Blahnikova
(o __/__/1784 - 22/10/1852)
Mathias Schleiss
(14/02/1802 - )
Jan Schleiss
(24/03/1805 - 16/08/1807)
Anna Schleissova
(24/07/1807 - 04/03/1819)
Magdalena Schleissova
(24/09/1809 - )
Marie Schleissova
(02/04/1811 - )
Jan Janda
(o __/__/1809 - )
Josef Janda
(24/01/1832 - 20/05/1832)
Josef Janda
(05/04/1833 - )
Jan Janda
(22/08/1835 - )
Mathias Schleiss
(20/01/1814 - )
Katerina Schleissova
(31/12/1816 - )
Jan Huta
(o __/__/1820 - )
Jan Huta
(19/06/1842 - 05/05/1846)
Vaclav Huta
(05/03/1845 - )
Marie Hutova
(18/11/1847 - )
Barbora Hutova
(20/06/1850 - )
Jan Huta
(09/03/1854 - 06/04/1855)
Anna Hutova
(20/09/1856 - )
Martin Schleiss
(o __/__/1763 - 04/12/1834)
Marie Schleissova
(o __/__/1761 - 22/03/1795)
Katerina Schleissova
(o __/__/1783 - 20/04/1861)
Bartolomej Weber
(o __/__/1774 - __/03/1843)
Bartolomej Weber
(23/07/1806 - 14/12/1806)
Ondrej Weber
(30/11/1807 - )
Anna Weberova
(27/03/1843 - )
Frantiska Weberova
(03/07/1845 - 24/10/1852)
Josef Weber
(02/01/1851 - )
Katerina Weberova
(24/05/1856 - )
Vaclav Weber
(30/07/1860 - )
Dorota Cervena
(o __/__/1822 - )
Katerina Weberova
(21/05/1810 - )
Jiri Hojda
(o __/__/1808 - )
Katerina Hojdova
(10/01/1833 - 15/09/1834)
Josef Hojda
(23/06/1835 - )
Jiri Hojda
(16/12/1837 - 19/10/1838)
Bartolomej Hojda
(15/10/1839 - )
Barbora Hojdova
(28/01/1842 - )
Jan Hojda
(10/08/1844 - )
Katerina Hojdova
(10/12/1845 - )
Martin Paul
(22/10/1879 - )
Jiri Hojda
(23/07/1849 - )
Eva Weberova
(20/10/1814 - 09/02/1873)
Tomas Kralovec
(22/03/1812 - )
Marie Kralovcova
(15/02/1835 - )
Jiri Zahorik
(21/11/1828 - )
Martin Zahorik
(03/01/1856 - )
Jiri Zahorik
(12/12/1857 - )
Barbora Zahorikova
(26/11/1859 - )
Anton Zahorik
(23/02/1862 - )
Marie Zahorikova
(02/04/1865 - )
Anna Zahorikova
(31/07/1870 - 22/01/1872)
Anna Zahorikova
(29/11/1876 - )
Anna Kralovcova
(10/01/1837 - )
Frantisek Kralovec
(09/01/1863 - 29/09/1864)
Frantisek Kust
(06/04/1842 - )
Katerina Kustova
(30/10/1865 - )
Frantisek Kust
(14/07/1868 - )
Anna Kustova
(07/07/1871 - 01/05/1945)
Anton Kust
(02/11/1873 - 20/11/1873)
Anton Kust
(22/02/1877 - )
Ondrej Kralovec
(17/08/1839 - 02/03/1840)
Katerina Kralovcova
(27/02/1841 - 29/07/1841)
Katerina Kralovcova
(30/09/1842 - 24/03/1843)
Josef Kralovec
(07/02/1844 - 15/03/1844)
Anton Kralovec
(01/03/1845 - )
Katerina Stradalova
(15/04/1849 - )
Anna Kralovcova
(27/10/1871 - )
Josef Kralovec
(10/06/1876 - 10/06/1876)
Jan Kralovec
(10/06/1876 - 10/09/1876)
Karolina Kralovcova
(02/07/1877 - 09/08/1877)
Katerina Kralovcova
(17/05/1880 - 06/04/1883)
Josef Kralovec
(28/01/1882 - 26/01/1896)
Barbora Kralovcova
(__/08/1847 - 04/04/1848)
Ondrej Kralovec
(12/03/1849 - 07/05/1849)
Josef Kralovec
(16/12/1850 - )
Anna Stradalova
(21/01/1854 - )
Anna Kralovcova
(13/06/1874 - )
Anna Kralovcova
(23/04/1876 - )
Martin Kralovec
(06/05/1878 - )
Josef Kralovec
(30/01/1881 - )
Marie Kralovcova
(05/10/1883 - )
Frantiska Kralovcova
(18/03/1853 - )
Jiri Schleiss
(o __/__/1850 - )
Martin Schleiss
(17/08/1874 - 14/09/1874)
Anna Schleissova
(05/08/1875 - 15/08/1875)
Frantiska Schleissova
(23/06/1878 - )
Anna Schleissova
(25/08/1880 - )
Katerina Schleissova
(13/08/1883 - 03/09/1883)
Johana Kralovcova
(20/06/1855 - 20/06/1855)
Marie Kralovcova
(13/08/1856 - 29/08/1856)
Jiri Kralovec
(22/04/1858 - 22/04/1858)
Ondrej Kralovec
(21/09/1859 - 28/09/1859)
Jiri Weber
(13/01/1819 - 19/03/1821)
Marie Weberova
(11/03/1821 - )
Martin Weber
(03/01/1856 - )
Marie Kustova
(16/09/1847 - 02/08/1848)
Margaretha Kustova
(16/09/1847 - )
Adam Dufek
(13/01/1846 - )
Anna Dufkova
(02/01/1869 - )
Katerina Dufkova
(13/01/1874 - )
Josef Vit
(07/08/1866 - )
Jakub Vit
(02/11/1902 - )
Josef Vit
(06/07/1905 - )
Marketa Hanova
(24/10/1906 - )
Marketa Dufkova
(11/02/1883 - )
Barbora Kustova
(29/03/1850 - 14/04/1850)
Dorota Weberova
(18/07/1826 - )
Marie Weberova
(31/03/1850 - )
Jan Majer
(o __/__/1845 - 16/11/1885)
Jiri Majer
(03/05/1873 - 10/09/1873)
Jan Majer
(26/08/1874 - 03/06/1876)
Josef Majer
(02/03/1877 - )
Antonin Majer
(13/06/1879 - 13/06/1879)
Johann Majer
(17/09/1880 - 17/09/1880)
? Majer
(29/10/1882 - )
Katerina Majerova
(07/11/1884 - 09/10/1885)
Frantisek Stauber
(30/08/1844 - )
Jan N. Weber
(14/05/1856 - )
Barbora Schleissova
(06/03/1785 - )
Ondrej Janovy
(o __/__/1782 - )
Marie Janova
(09/10/1804 - )
Jakub Janovy
(06/12/1806 - )
Barbora Sinkova
(o __/__/1807 - )
Barbora Janova
(10/10/1839 - 10/06/1840)
Barbora Janova
(24/02/1842 - )
Marie Janova
(27/07/1844 - )
Anna Janova
(21/03/1847 - )
Jan Janovy
(25/12/1809 - 21/07/1812)
Petr Janovy
(29/06/1812 - )
Anna Schnablova
(o __/__/1814 - )
Vaclav Janovy
(21/04/1838 - )
Anton Janovy
(07/01/1842 - 27/03/1845)
Marie Janova
(06/03/1815 - )
Petr Mates
(o __/__/1807 - )
Anna Matesova
(04/07/1834 - )
Katerina T. Matesova
(15/10/1837 - 02/02/1841)
Anton Mates
(18/12/1839 - 01/05/1842)
Marie Matesova
(29/11/1842 - 08/09/1843)
Anton Mates
(16/10/1845 - 30/10/1845)
Katerina Matesova
(29/11/1846 - 09/03/1850)
Bartolomej Janovy
(17/04/1818 - 22/04/1818)
Anna Janova
(13/09/1821 - )
Marie Janova
(05/03/1840 - 16/03/1840)
Anton Regal
(o __/__/1820 - )
Marie Regalova
(06/06/1841 - 16/07/1841)
Marie Regalova
(21/07/1842 - )
Augustin Regal
(24/03/1845 - )
Anton Regal
(26/08/1847 - 14/09/1856)
Alzbeta Janova
(09/12/1827 - )
Vaclav Kralovec
(24/07/1812 - )
Jan Kralovec
(15/05/1852 - o __/__/1902)
Anna Brabencova
(10/02/1859 - o __/__/1896)
Marie Kralovcova
(25/08/1891 - 09/11/1977)
Karel Kralovec
(20/08/1863 - 16/09/1864)
Jan Schleiss
(11/01/1787 - 19/01/1787)
Marie Schleissova
(05/01/1788 - 20/12/1834)
Vavrinec Schleiss
(24/11/1767 - 23/10/1841)
Anna Schleissova
(30/12/1822 - 25/01/1823)
Katerina Schleissova
(28/07/1824 - )
Karel Schleiss
(19/10/1848 - 29/10/1848)
Anna Schleissova
(10/10/1789 - 22/04/1855)
Ondrej Weber
(o __/__/1780 - )
Anna Weberova
(18/07/1809 - 25/03/1832)
Anna Weberova
(11/03/1832 - 12/04/1832)
Alzbeta Weberova
(02/03/1813 - )
Jan Weber
(05/02/1804 - )
Filip Weber
(25/05/1834 - )
Katerina Weberova
(17/04/1837 - )
Marie Weberova
(24/10/1839 - )
Jan Weber
(07/05/1843 - )
Anna Weberova
(06/07/1846 - )
Marie Weberova
(09/10/1816 - 04/02/1817)
Marie Weberova
(19/03/1819 - )
Jan Muhlbauer
(o __/__/1811 - )
Wilhemina Muhlbauerova
(04/06/1845 - )
Marie Muhlbauerova
(28/10/1846 - )
Venceslav Weber
(15/08/1822 - )
Martin Weber
(04/08/1825 - 10/02/1827)
Ondrej Weber
(27/09/1829 - )
Katerina Mala
(14/04/1837 - )
Josef Weber
(23/11/1867 - )
Ondrej Weber
(14/12/1869 - )
Anna Weberova
(12/02/1872 - )
Frantisek Weber
(27/04/1874 - 31/01/1955)
Anton Weber
(02/07/1876 - )
Martin Weber
(20/12/1833 - )
Marie J. Weberova
(18/06/1856 - )
Jiri Weber
(03/10/1857 - 16/07/1858)
Josef Weber
(21/02/1859 - 21/02/1859)
Barbora Weberova
(23/07/1860 - 09/11/1863)
Marie Weberova
(11/09/1864 - 20/01/1866)
Martin Weber
(08/12/1867 - )
Frantiska Weberova
(24/02/1872 - 24/02/1872)
Dorota Schleissova
(o __/__/1792 - 11/05/1793)
Dorota Schleissova
(09/11/1793 - 28/02/1796)
Katerina Cerna
(o __/__/1776 - 22/11/1847)
Martin Schleiss
(02/06/1799 - 15/12/1873)
Marie Schleissova
(o __/__/1796 - 31/05/1857)
Ondrej Schleiss
(20/04/1819 - 24/04/1819)
Adam Schleiss
(23/03/1820 - 28/06/1822)
Katerina Schleissova
(30/03/1823 - 27/03/1876)
Josef Siegel
(o __/__/1812 - p __/__/1876)
Dorota Schleissova
(20/04/1825 - )
Marie Schleissova
(11/04/1828 - 02/03/1829)
Ondrej Schleiss
(27/01/1830 - )
Josef Schleiss
(18/01/1857 - )
Ondrej Schleiss
(12/04/1859 - )
Anton Schleiss
(02/01/1861 - )
Marie Schleissova
(11/12/1870 - 11/12/1870)
Marie Schleissova
(11/07/1833 - )
Anton Schleiss
(06/05/1855 - 14/09/1856)
Jan Kralovec
(23/05/1839 - )
Josef Kralovec
(28/08/1862 - )
Marie Kralovcova
(25/01/1865 - )
Katerina Kralovcova
(11/07/1868 - )
Jan N. Kralovec
(19/04/1871 - 22/09/1888)
Ondrej Kralovec
(15/12/1874 - )
Anton Kralovec
(26/03/1878 - )
Jan Schleiss
(06/03/1802 - )
Josef Schleiss
(10/12/1805 - )
Katerina Kralovcova
(30/09/1806 - 24/11/1883)
Josef Schleiss
(27/09/1831 - )
Marie Zelenkova
(o __/__/1837 - )
Frantisek Schleiss
(22/12/1883 - )
Josef Schleiss
(27/08/1864 - )
Katerina Schleissova
(22/05/1867 - 11/06/1867)
Anna Schleissova
(24/08/1869 - )
Mathias Schleiss
(26/04/1872 - 17/05/1872)
Katerina Schleissova
(27/07/1874 - 08/08/1874)
Katerina Schleissova
(12/07/1833 - )
Josef Schleiss
(07/11/1858 - )
Anna Schleissova
(26/01/1869 - 28/02/1869)
Jan Wittmann
(o __/__/1821 - )
Marie Wittmannova
(20/11/1872 - )
Helena Wittmannova
(28/11/1874 - )
Jiri Schleiss
(05/03/1835 - )
Marie Schleissova
(13/09/1837 - )
Frantisek Schleiss
(20/11/1864 - 14/06/1865)
Anna Riedererova
(03/10/1869 - )
Magdalena Schleissova
(12/06/1841 - )
Katerina Schleissova
(04/11/1871 - )
Martin Schleiss
(19/01/1845 - 16/05/1859)
Martin Schleiss
(12/08/1848 - 16/05/1859)
Katerina Schleissova
(24/09/1808 - 06/06/1827)
Jan Dufek
(21/02/1786 - )
Marie Dufkova
(08/01/1827 - 16/12/1872)
Michal Schleiss
(20/02/1821 - )
Anna Schleissova
(18/08/1849 - )
Jiri Schleiss
(o __/__/1850 - )
Frantiska Kralovcova
(18/03/1853 - )
Martin Schleiss
(17/08/1874 - 14/09/1874)
Anna Schleissova
(05/08/1875 - 15/08/1875)
Frantiska Schleissova
(23/06/1878 - )
Anna Schleissova
(25/08/1880 - )
Katerina Schleissova
(13/08/1883 - 03/09/1883)
Jan N. Schleiss
(08/12/1852 - )
Marie Kustova
(22/11/1854 - )
Anna Schleissova
(15/06/1880 - )
Marie Schleissova
(28/03/1882 - )
Anton Schleiss
(10/06/1856 - 01/10/1857)
Katerina Schleissova
(23/10/1859 - )
Krystof Schleiss
(10/12/1849 - )
Matous Schleiss
(16/02/1883 - 31/03/1883)
Marie Schleissova
(04/05/1885 - )
Marie Schleisova
(10/06/1906 - )
Frantisek Schleiss
(29/08/1862 - 30/08/1862)
Martin Schleiss
(29/08/1862 - 29/08/1862)
Anna Schleissova
(23/06/1869 - )
Barbora Schleissova
(26/08/1811 - )
Jiri Hana
(o __/__/1797 - )
Jiri Hana
(15/01/1836 - 24/01/1839)
Marie Hanova
(31/12/1850 - 09/05/1922)
Dorota Schleissova
(02/01/1815 - 11/01/1871)
Jakub Dufek
(o __/__/1795 - )
Matej Dufek
(o __/__/1800 - )
Anna Dufkova
(18/09/1841 - )
Jan Majer
(__/__/1836 - )
Katerina Majerova
(31/10/1870 - 21/08/1889)
Dorota Mayerova
(12/08/1874 - 03/07/1954)
Matej Dufek
(28/08/1844 - )
Frantisek Dufek
( - 13/07/1883)
Antonin Duffek
(14/03/1873 - 04/03/1874)
Tomas Dufek
(21/12/1874 - 02/01/1875)
Marie Dufkova
(13/05/1876 - )
Anna Dufkova
(07/03/1880 - )
Josef Dufek
(24/01/1883 - 30/01/1883)
Josef Dufek
(05/10/1846 - )
Dorota Formankova
(__/__/1852 - )
Katerina Dufkova
(10/07/1871 - )
Anna Dufkova
(18/10/1873 - )
Jiri Dufek
(15/12/1874 - )
Jan Dufek
(11/01/1882 - )